Vsako podjetje je tudi IT podjetje!

 

Nepoznavanje ključnih pojmov IT sveta in nesposobnost razbiranja IT trendov lahko podjetje pripelje v nekonkurenčen položaj.

Zakaj bi uprave družb in zaposleni morali poznati (vsaj) osnove programiranja?

Ko podjetje, ne glede na panogo, nastopa na trgu se pri praktično vsaki transakciji srečuje tudi z IT elementi. Enkrat gre za obdelave podatkov, spet drugič za varno hranjenje le-teh, tretjič je potrebno postaviti specialni IT podsistem, ki bo služil prodajnemu oddelku, potrebno je (avtomatizirati) spremljanje omemb podjetja in konkurentov v medijih, … Elementi IT so vpeti v praktično vsak posel.

Poslovna realnost je tesno prepletena z IT svetom. 

Ko vodstvo družb in zaposleni sklepajo in vodijo vsakodnevne in izredne posle se srečujejo z IT strokovnjaki. Poznavanje ključnih pojmov programiranja in IT omogoča izogib komunikacijskim šumom, ki dnevno podjetja stanejo veliko dragocenega časa in resursov. Vodstvo družbe in zaposlene v Inštitutu 4.0 usposobimo, da uspešno komunicirajo z IT strokovnjaki.

Kar ne poznaš, preplačaš.

Velik del stroškov, ki nastane podjetjem na IT področju, izvira iz nepoznavanja področja. Podjetja namreč pogosto ne razpolagajo z ustreznimi znanji, ki bi jim omogočala presojo smiselnosti IT projektov in presojo realne cene izvedbe le-teh. Ko podjetje outsourca zunanjega izvajalca IT projekta je tako obsojena na to, da mu “slepo zaupa” – tako v zvezi s presojo smiselnosti kot tudi s ceno izvedbe. Usposabljanje v Inštitutu 4.0 je podjetja opremlja z znanji, ki jim omogočajo suvereno nastopanje na IT področju.

Na trdnih temeljih se lahko dobro gradi.

Cilj IT izobraževanj zaposlenih v podjetjih je tudi v tem, da zaposleni osvojijo trdna znanja, s pomočjo katerih se lahko nadaljnje sami še dodatno izpopolnjujejo. Živimo v digitalnem času, ko je vseživljensko učenje nuja in ne izbira. Prej, ko podjetje prepozna vrednost IT znanj lastnih zaposlenih, prej so zgrajeni trdni temelji, na katerih bo v prihodnosti mogoče graditi.

Vsako podjetje je edinstveno.

IT izobraževanje je ustvarjeno za vsako podjetje posebej. Univerzalni koncept, “one fits them all”, ki bi ustrezal vsem, zgreši samo bistvo konkretnega podjetja.

Pri postavljanju strategije IT izobraževanja se osredotočimo na potrebe podjetja.

Ima podjetje kompleksne notranje IT sisteme, ki jih bi zaposleni morali bolje poznati? Zbira podjetje pri prodajah velike količine podatkov, ki jih je potrebno pred sprejemanjem poslovnih odločitev modelirati? Načrtuje podjetje vzpostavitve novih IT sistemov prek zunanjih izvajalcev? Se v podjetju pogosto dogajajo komunikacijski šumi med IT in drugimi oddelki? Je podjetje zaradi velikih baz podatkov izpostavljeno zlonamernim vdorom (ki se v večini primerov zgodijo zaradi neusposobljenosti zaposlenih)? … Pri postavitvi strategije IT izobraževanja podjetja si je potrebno zastaviti številna relavantna vprašanja.   

Osredni cilj je le en:

prek IT izobraževanja usposobiti kadre podjetja in tako izboljšati poslovne rezultate.